fbpx
 1. DEFINICJE Pojęcia, które zostały użyte w regulaminie oznaczają:Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

  Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.babskapolska.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów dostępnych na stronie Towarów i Usług.

  Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży: plakaty, gadżety, książki

  Usługa/Wydarzenie – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży: kursy, szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne

  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).

  Właściciel Sklepu/Usługodawca/Sprzedawca – Fundacja Rozwoju i Edukacji “MIKSTURA”, ul. Polna 186, 43-305 Bielsko-Biała

  KRS: 0000451960, REGON: 243190558, NIP: 9372665628

  Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.babskapolska.pl/sklep Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
  3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

  Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych
   • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
   • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
   • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
   • Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy wysyłając stosowne zapytanie na adres: kontakt@fundacjamikstura.pl
   • Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Publikacji Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
   • Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnego z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@fundacjamikstura.pl
   • Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
   • Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie.
 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.babskapolska.pl/sklep a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

  Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

   1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie oraz danych firmowych)
   2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
   3. numeru telefonu, oraz
   4. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

  W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

  W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

  Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

  Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

  Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

    1. Przedmiot Umowy Sprzedaży
    2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
    3. Koszt dostawy,
    4. Wybraną metodę płatności,

  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

  Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

  Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

  Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

 5. CENY TOWARÓW I USŁUG
  1. Wszystkie Ceny Towarów i Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym produkcie lub usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto produktów i usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen produktów i usług znajdujących na stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
  4. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
  5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. METODY PŁATNOŚCI
  1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej.
  2. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
 7. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY TOWARÓW FIZYCZNYCH
  Dostawa Towarów w formie fizycznej ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej
  Wysyłki poza kraje UE realizowane są raz w tygodniu na specjalne zapytania, po indywidualnej wycenie i wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, a czas transportu może wynieść do 14 dni.
  Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 8. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, WYDARZENIACH, KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH
  1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zakupu uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę wydarzenia takie jak: webinary, szkolenia, warsztaty i konsultacje indywidualne.
  2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Wydarzeniu dokonanie płatności w sklepie internetowym
  3. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
  4. Po złożeniu zamówienia na Wydarzenie zamawiający otrzyma na podany adres e-mail szczegóły związane z realizacją usługi: datę, godzinę, link
  5. Celem skorzystania z usług on-line np. Webinaru, szkoleń internetowych, konsultacji wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s. Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku.
  6. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Wydarzeniu.
  7. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez udział w Wydarzeniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Wydarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientowi. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Wydarzenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
  8. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie i sposób określony w Serwisie. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
  9. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Klient pokrywa we własnym zakresie, chyba że usługa wskazuje inaczej.
  10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz udział w Wydarzeniu Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcję na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, lub wystąpieniu innych wypadków losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie (w szczególności pożar, brak dostaw mediów, ogłoszenie pandemii np. prądu etc.).
  12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie lub wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie pod warunkiem, że Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami na to Wydarzenie bądź może odstąpić od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia i żądać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanego w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
  14. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub wskutek działania siły wyższej.
  15. Nieobecność Klienta na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
  16. Każdy Klient po Wydarzeniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w danym Wydarzeniu.
  17. Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Usługodawcę.
  18. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Usługodawcę autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
   1. gdy Klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,
   2. gdy Klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Materiały Usługodawcy jak i zawartość Serwisu na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
  2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za jego pośrednictwem Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
  3. Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.
 10. REKLAMACJE USŁUG I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@fundacjamikstura.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
  2. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
   • błędów lub pomyłek Klienta,
   • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
   • działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
   • Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
   • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
   • Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji.
   • W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Usługodawcy do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
   • W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 9, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna
   • Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
   • Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.
   • Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. REKLAMACJE TOWARÓW FIZYCZNYCH
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktu bez wad.
  2. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, Klient – na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym – może:
   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna);
   3. żądać wymiany produktu na wolnego od wad;
   4. żądać usunięcia wady.
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  5. W terminach określonych w ust. 4 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanego produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
  6. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności przelewem) oraz reklamacją. Reklamacja powinna zawierać (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia, (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail), a także (iv) w przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta nie spełnia warunków określonych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do jej uzupełnienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, rekomendujemy podanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot należności.
  7. Reklamowany produkt oraz reklamację można przesłać drogą pocztową na adres: Fundacja Rozwoju i Edukacji “MIKSTURA”, ul. Polna 186, 43-305 Bielsko-Biała lub zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@fundacjamikstura.pl
  8. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
  9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca:
   1. zwróci całą uiszczoną przez Klienta należność – w przypadku odstąpienia od umowy, bądź
   2. obniży cenę i zwróci Klientowi odpowiednią kwotę, albo
   3. naprawi bądź wymieni reklamowany produkt na nowy.
  10. Pieniądze (w tym koszty odesłania do Sprzedawcy reklamowanego produktu) są zwracane przelewem bankowym na podany przez Klienta numer konta, lub w przypadku braku jego podania – przekazem pocztowym na adres wskazany w reklamacji. Pieniądze są zwracane w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
  11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt jest odsyłany do Klienta listem zwykłym na adres Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

  Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: kontakt@fundacjamikstura.pl
  Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi w regulaminie? Napisz na adres  kontakt@fundacjamikstura.pl